ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥Those who wish to play the game of love (to follow the Sikh path), come to me with your head in your palm. ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 1412}If you wish your feet to travel this path, don’t delay in accepting to give your head. Recited by Baba Deep Singh Ji

ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥

Those who wish to play the game of love (to follow the Sikh path), come to me with your head in your palm.

 ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 1412}

If you wish your feet to travel this path, don’t delay in accepting to give your head.

Recited by Baba Deep Singh Ji

  1. bhaajmaana reblogged this from never-without-waheguru
  2. gagandeepsinghhh reblogged this from never-without-waheguru
  3. never-without-waheguru reblogged this from sonofkaur
  4. sonofkaur reblogged this from bibbamunda
  5. bibbamunda posted this